Design304
01 / 01

Services

OUR Services

ให้คำปรึกษาในการคัดเลือกบ้าน
หรือออกแบบตามลูกค้าสั่ง

บริษัท ดีไซน์ 304 จำกัด บริการรับปลูกสร้างบ้านครบวงจรบนที่ดินของท่าน เริ่มตั้งแต่การบริการให้คำแนะนำปรึกษาในการคัดเลือกบ้าน หรือออกแบบตามความพอใจของท่านเพื่อดำเนินการปลูกสร้างบ้านจากทีมงานที่มีประสบการณ์โดยเน้นวัสดุและการบริการที่ได้มาตรฐานควบคุมคุณภาพบ้านอย่างใกล้ชิด และก่อสร้างภายในเวลาที่กำหนดเพื่อให้บ้านออกมาถูกใจท่านมากที่สุด

บริการติดต่อหน่วยงานราชการ

บริษัทฯ จะดำเนินการติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน อาทิเช่น ขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร,ขอมิเตอร์น้ำประปา, ขอมิเตอร์ไฟฟ้า โดยท่านมิต้องเสียค่าดำเนินการแต่ทางท่านจะเสียค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามที่หน่วยราชการเรียกเก็บ โดยอัตราค่าธรรมเนียมคิดตามใบเสร็จที่ทางหน่วยงานราชการ ออกให้ในกรณีที่บริเวณก่อสร้างไม่มีไฟฟ้าและประปาผ่าน ท่านต้องเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายอื่นๆ เอง นอกเหนือจากการขอมิเตอร์ปกติ

บริการพิเศษออกแบบบ้านใหม่
นอกเหนื่อจากแบบบ้านมาตรฐาน

บริการออกแบบบ้านใหม่นอกเหนือจากแบบบ้านมาตรฐาน ทางบริษัทยินดีให้บริการโดย
จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากราคาก่อสร้างในอัตรา 3% ของราคาค่าก่อสร้าง

การจองแบบบ้าน

นับจากท่านได้สรรหาแบบบ้านตามความต้องการและเหมาะสมแล้ว และการตัดสิน
ใจให้ทางบริษัทฯ เข้าดำเนินการท่านต้องทำการจองบ้านตามที่ท่านต้องการ โดย
รายละเอียดดังน ี้หากแบบบ้านที่เลือกสรรแล้วเป็นแบบบ้านมาตรฐาน ให้ลูกค้าชำระ
เงินมัดจำ จำนวน 30,000 บาท และนัดวันทำสัญญา 30 วัน เพื่อที่บริษัทฯ จะได้
จัดเตรียมรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกสร้างบ้านของท่านต่อไป

การรับประกัน

ทางบริษัทฯ ให้การรับประกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวอาคารอันเนื่องมาจากความผิดพลาด ในการก่อสร้างหรือ วัสดุที่ด้อยคุณภาพ โดยรับประกันผลงานเป็นเวลา 1 ปี และรับประกันการทรุดตัวของโครงสร้างเป็นเวลา 5 ปี โดยทางบริษัทจะไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทัั้งสิ้น

รายการวัสดุมาตรฐาน

บริษัทดีไซน์ 304 จํากัดเลือกใช้วัสดุในการก่อสร้างที่ได้มาตรฐานตามรายละเอียดดังนี้

งวดการชำระเงิน การก่อสร้าง


งวดที่ 1

 เมื่อเซ็นสัญญาตกลงว่าจ้างก่อสร้างอาคารและส่งมอบสถานที่ให้ดำเนินการ

      
งวดที่ 2

เมื่อทำการเคลียร์พื้นที่และวางผังอาคารพร้อมนำอุปกรณ์เครื่องเข็มตอกเข้าสถานที่ก่อสร้าง

      
งวดที่ 3

เมื่องานเข็มตอก,งานทำฐานรากและเสาตอม่อแล้วเสร็จ


งวดที่ 4

เมื่องานคาน,พื้นหล่อกับที่, งานวางระบบพื้นสำเร็จรูปพร้อมเท TOPPING งานวางระบบกำจัดปลวกและงานวาง SLIP ระบบท่อประปาและสุขาภิบาลชั้นล่างแล้วเสร็จ


งวดที่ 5

เมื่องานคาน,พื้นหล่อกับที่งานพื้นสำเร็จรูปพร้อมเท TOPPING งานวาง SLIPระบบท่อประปา, SLIP ท่อน้ำทิ้ง, SLIP ท่อไฟฟ้าชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ


งวดที่ 6

เมื่องานคานหลังคาพื้นหลังคาและทำโครงหลังคา, งานก่ออิฐผนังชั้นล่างแล้วเสร็จ


งวดที่ 7

เมื่อทำการก่ออิฐตั้งวงกบชั้นล่าง, ชั้นที่ 2 , งานมุงหลังคาและงานวางท่อระบบประปาสุขาภิบาลและงานเดินท่อระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จ


งวดที่ 8

เมื่อทำการฉาบปูนผนังภายใน-ภายนอกอาคารได้ประมาณ 80% ติดตั้งโครงฝ้าเพดานภายใน-ภายนอกพร้อมติดตั้งหน้าต่างแล้วเสร็จ


งวดที่ 9

เมื่อทำการติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานภายใน-ภายนอก เตรียมผิวพื้นเพื่อปูวัสดุผิวพื้น งานปูกระเบื้องผนังห้องน้ำแล้วเสร็จ


งวดที่ 10

เมื่อทำสีรองพื้นอาคารภายใน-ภายนอก, ปูวัสดุผิวพื้นภายในอาคารแล้วเสร็จ


งวดที่ 11

เมื่อทำการปูวัสดุผิวพื้นภายนอกอาคาร ทำสีจริงภายใน-ภายนอกอาคาร,ติดตั้งสุขภัณฑ์,ติดตั้งประตูภายใน-ภายนอกอาคารแล้วเสร็จ


งวดที่ 12

เมื่อเก็บรายละเอียดงานทั้งหมดพร้อมเคลียร์พื้นที่ทำความสะอาดแล้วเสร็จ พร้อมส่งมอบงาน

 

Get in touch

contacts

บริษัท ดีไซน์ 304 จำกัด

935 ถนนพระรามที่ 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
Email: design304co.ltd@gmail.com
Telephone: (66)2 720 3551-2
Fax: (66)2 718 2606
Thank you!. Your message is successfully sent...
We're sorry, but something went wrong
935 ถนนพระรามที่ 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 Tel. 02 720 3551-2
© 2018 Design304 Co.,LTD All Right Reversed.