รายละเอียดการปลูกสร้างบ้าน


บริษัท ดีไซน์ 304 จำกัด บริการรับปลูกสร้างบ้านครบวงจรบนที่ดินของท่าน เริ่มตั้งแต่การบริการให้คำแนะนำ ปรึกษาในการคัดเลือกบ้านหรือออกแบบตามความพอใจของท่าน เพื่อดำเนินการปลูกสร้างบ้านจากทีมงานที่มีประสบการณ์ โดยเน้นวัสดุและการบริการที่ได้มาตรฐานควบคุมคุณภาพบ้านอย่างใกล้ชิดและก่อสร้างภายในเวลาที่กำหนดเพื่อให้บ้านออกมาถูกใจท่านมากที่สุด

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับสร้างบ้าน ที่ดิน

  1. ที่ดินของท่านที่ต้องการจะปลูกสร้างต้องอยู่ในกรุงเทพมหานคร หรือปริมณฑลและจังหวดใกล้เคียง
  2. โฉนดที่ดินต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของท่านโดยสมบูรณ์ หากไม่ใช่ต้องได้รับคำยินยอมจากทางเจ้าของที่ดินให้ทางบริษัทฯ เข้าดำเนินการปลูกสร้างได้
  3. ที่ดินของท่านต้องได้รับการพัฒนาและปรับปรุงระดับให้เรียบร้อยก่อนทำการปลูกสร้างโดยท่านเจ้าของที่ดินเป็นผู้ดำเนินการเอง
  4. ที่ดินของท่านมี ทางสัญจรพอที่รถบรรทุก 6 ล้อขึ้นไปเข้าถึงได้ และมีเมนประปาพร้อมไฟฟ้าผ่านที่ดิน
  5. ที่ดินของท่านต้องมีขนาดเพียงพอต่อแบบบ้านที่ท่านเลือกโดยต้องตามเทศบัญญัติ

บริการติดต่อหน่วยงานราชการ

บริษัทฯ จะดำเนินการติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน อาทิเช่น ขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร, ขอมิเตอร์น้ำประปา, ขอมิเตอร์ไฟฟ้า โดยท่านมิต้องเสียค่าดำเนินการแต่ทางท่านจะเสียค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามที่หน่วยราชการเรียกเก็บ โดยอัตราค่าธรรมเนียมคิดตามใบเสร็จที่ทางหน่วยงานราชการ ออกให้ ในกรณีที่บริเวณก่อสร้างไม่มีไฟฟ้าและประปาผ่าน ท่านต้องเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายอื่นๆเอง นอกเหนือจากการขอมิเตอร์ปกติ

การรับประกัน

ทางบริษัทฯ ให้การรับประกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวอาคารอันเนื่องมาจากความผิดพลาด ในการก่อสร้างหรือ วัสดุที่ด้อยคุณภาพโดยรับประกันผลงานเป็นเวลา 1 ปี และรับประกันการทรุดตัวของโครงสร้างเป็นเวลา 5 ปี โดยทางบริษัทจะไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆทัั้งสิ้น

การบริการพิเศษ

บริการออกแบบบ้านใหม่นอกเหนือจากแบบบ้านมาตรฐาน ทางบริษัทยินดีให้บริการโดยจะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากราคาก่อสร้างในอัตรา 1.5% ของราคาค่าก่อสร้าง

การจองแบบบ้าน

นับจากท่านได้สรรหาแบบบ้านตามความต้องการและเหมาะสมแล้ว และการตัดสินใจให้ทางบริษัทฯ เข้าดำเนินการท่านต้องทำการจองบ้านตามที่ท่านต้องการ โดยรายละเอียดดังนี้

หากแบบบ้านที่เลือกสรรแล้วเป็นแบบบ้านมาตรฐาน ให้ลูกค้าชำระเงินมัดจำ จำนวน 30,000 บาท และนัดวันทำสัญญา 30 วัน เพื่อที่บริษัทฯ จะได้จัดเตรียมรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกสร้างบ้านของท่านต่อไป

งวดการชำระเงินการก่อสร้าง

งวดที่ 1 เมื่อเซ็นสัญญาตกลงว่าจ้างก่อสร้างอาคารและส่งมอบสถานที่ให้ดำเนินการ

งวดที่ 2 เมื่อ ทำการตอกเสาเข็ม,งานทำฐานรากและเสาตอม่อแล้วเสร็จ

งวดที่ 3 เมื่อ งานคาน,พื้นหล่อกับที่, งานวางระบบพื้นสำเร็จรูปพร้อมเท TOPPING งานวางระบบกำจัดปลวกและงานวาง SLIP ระบบท่อประปาและสุขาภิบาลชั้นล่างแล้วเสร็จ

งวดที่ 4 เมื่องานคาน,พื้นหล่อกับที่,งานพื้นสำเร็จรูปพร้อมเท TOPPING และงานวาง SLIPระบบท่อประปา,สุขาภิบาล ,ไฟฟ้า,ชั้น2 แล้วเสร็จ

งวดที่ 5 เมื่องานคานหลังคาพื้นหลังคาและทำโครงหลังคาเหล็กแล้วเสร็จ และทำการก่ออิฐและ ติดตั้งวงกบชั้นล่างและชั้น2 งานมุงหลังคาและงานวางท่อระบบประปาสุขาภิบาลงานระบบวิศวกรรมไฟฟ้าแล้วเสร็จ

งวดที่ 6 เมื่อ ทำการฉาบปูนภายใน-ภายนอกอาคารได้ประมาณ 80% ติดตั้งโครงฝ้าเพดานภายใน-ภายนอก ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานภายนอกและติดตั้ง หน้าต่างภายนอกแล้วเสร็จ

งวดที่ 7 เมื่อทำการติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานภายใน เตรียมผิวพื้นเพื่อปูวัสดุผิวพื้น งานปูกระเบื้องผนังห้องน้ำได้ประมาณ 80% แล้วเสร็จ

งวดที่ 8 เมื่อทำสีรองพื้น สีจริง ภายใน-ภายนอกอาคาร,ปูวัสดุผิวพื้นภายใน-ภายนอกอาคารแล้วเสร็จ ติดตั้งสุขภัณฑ์,ดวงโคมไฟฟ้าติดตั้งประตูภายใน-ภายนอกอาคารแล้วเสร็จ