รายการวัสดุมาตรฐาน


บริษัท ดีไซน์ 304 จำกัด เลือกใช้วัสดุในการก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน โดยแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้

  1. รายการวัสดุก่อสร้าง STANDARD
  2. รายการวัสดุก่อสร้าง PREMIUM